Directieverklaring ORTEON

Onbezorgd Voldoen Aan Wet- & Regelgeving Ten Aanzien Van Uw Gebouwen En Installaties

Doel

ORTEON heeft zich het volgende doel gesteld: Het duurzaam ontzorgen van haar klanten op het gebied van Wet- en Regelgeving ten aanzien van gebouwen en installaties. Bij dit doel worden kwaliteit, veiligheid en milieu niet langer los van elkaar gezien. Het is namelijk onze overtuiging dat, zonder aandacht voor het milieu en van de veiligheid van onszelf en van derden, wij geen kwalitatief goede dienst of product kunnen leveren.

Een zorgsysteem

Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (VGMK) beïnvloeden elkaar over en weer en om die reden is gekozen om één zorgsysteem op te zetten waarin alle aspecten in relatie met elkaar zijn beschreven.

Het managementsysteem voldoet en zal blijven voldoen aan de volgende systemen en criteria:

 • ISO 9001 versie 2015;
 • VCA** versie VCA 2017/6.0;
 • ISO 14001 versie 2015.

Om het VGMK-systeem optimaal te laten functioneren is het van belang dat iedere (tijdelijke) medewerker en medewerker van eventuele onderaannemers van ORTEON is geïnformeerd over het systeem en dat hij/zij volgens het systeem werkt. Dit wordt gerealiseerd doordat het actuele systeem voor iedereen beschikbaar is via ORTEON Team! site. Verder zullen nieuwe medewerkers bekend gemaakt worden met het systeem middels een instructie. De medewerkers worden gemotiveerd verbetervoorstellen en fouten ten aanzien van het systeem te melden, zodat dit kan worden meegenomen in de optimalisatie van dit systeem.

Kwaliteitsdoelstellingen

Het is het beleid van ORTEON om voortdurend te werken aan verbeteringen van de kwaliteit van de diensten en van de organisatie, rekening houdend met de kostprijs van onze diensten. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de directie, maar vraagt bovendien maximale inzet van de medewerkers. De kwaliteitsdoelstellingen zullen jaarlijks in de directiebeoordeling geformuleerd worden en na een jaar in dezelfde directiebeoordeling worden beoordeeld.

MVO-Doelstellingen

Voor ORTEON betekent MVO het optimaal nastreven van de aandacht voor mens, milieu en maatschappij, zodat ORTEON zich blijvend kan vestigen in de top 10 van adviesbedrijven op dit gebied. Hierbij zijn wij er ons van bewust dat MVO aan alle aspecten van de bedrijfsvoering raakt. Het blijkt in de praktijk echter niet altijd mogelijk om in een keer veranderingen door te voeren in alle bedrijfsonderdelen. Daarom zal ORTEON een start maken met MVO door prioriteit te geven aan de aandachtsgebieden:

 • Producten/diensten
 • Medewerkers
 • Maatschappij

Ook wordt door ORTEON erkend dat een onderneming niet in een isolement opereert en een verantwoordelijkheid heeft naar meerdere belanghebbenden. Het is dus van belang om een goede relatie met deze, zogeheten, stakeholders te onderhouden. Op basis van deze overtuiging heeft ORTEON enkele belangrijke stakeholders van de organisatie geïdentificeerd:

 • Medewerkers
 • Opdrachtgevers
 • Overheid

Om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen streeft ORTEON bovenstaande na in een bedrijfscultuur waarbij dialoog met mensen binnen en buiten het bedrijf uiteindelijk leidt tot tevredenheid van alle belanghebbenden. Hierbij staan begrippen als aandacht voor de klant, open, eerlijk, meedenken, maatschappelijk betrokken en betrouwbaar centraal.

Door het opstellen van een MVO Businessplan zal ORTEON de MVO-doelstellingen en actiepunten benoemen en nastreven.

VGM-Doelstellingen

De directie van ORTEON is zich ervan bewust dat door de aard en de omgeving waarin zij haar werkzaamheden uitoefent, de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle medewerkers en het milieu de hoogste prioriteit heeft in de uitvoering van de bedrijfswerkzaamheden.

Om onze milieuverantwoordelijkheid te managen maken we in ons Integrale Managementsysteem gebruik van de eisen uit de ISO 14001 en toetsen we daar ook tegen om ervoor te zorgen dat

 • We aantoonbaar voldoen aan de geldende Milieu wet- en regelgeving;
 • We milieudoelen stellen en de realisatie monitoren;
 • Onze milieuprestaties continu verbeteren.

Wij weten dat ongevallen en bijzondere gebeurtenissen kunnen worden voorkomen en daarom staan wij erop dat elke medewerker op een veilige en milieutechnisch verantwoorde manier werkt. Veiligheid, gezondheid en milieu is een essentieel onderdeel van ieders arbeidstaak. Verder worden ongewenste omgangsvormen zoals: agressief gedrag, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie in vertrouwen behandeld door de preventiemedewerker en actief ontmoedigd tijdens de besprekingen.

Ons actief veiligheids- en milieubeleid heeft onderstaande doelstellingen:

 • Het voorkomen van ongevallen;
 • Het, zowel op korte als ook op lange termijn, vermijden van situaties in de meest uitgebreide zin, die de veiligheid, de gezondheid en het milieu bedreigen;
 • Het streven van een continue verbetering op het gebied van VGM.

Verder onderstreept de directie dat het werken naar dit doel een verantwoordelijkheid is van iedere medewerker. Bovenstaande doelstellingen trachten we te bereiken door:

 • Het nemen van preventieve maatregelen zoals:
  • Het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving;
  • Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en
 • Het verzorgen van instructies en opleidingen op VGM-gebied zoals:
  • Introductiebespreking nieuwe medewerkers;
  • Specifieke opleidingen.
 • Controle door de directie.

HR-Beleid

Er is een analyse gemaakt betreffende de aanwezigheid van blootstellingsrisico’s. Daaruit is gebleken dat er geen structureel periodiek medisch onderzoek nodig is. Medewerkers wordt toch de mogelijkheid geboden om via de Arbodienst een PAGO aan te vragen. Er is tevens beleid op re-integratie na langdurige ziekte of ongeval. Er wordt per geval bekeken of er bij re-integratie aangepast werk mogelijk is. Verder is er een personeelshandboek opgesteld en een beoordelingsmethodiek. Er is tevens een vast protocol gemaakt voor de instructie van nieuwe medewerkers.

Naast bovenstaande VGM-doelstellingen kunnen er tijdens de managementbeoordeling nieuwe concrete doelstellingen worden geformuleerd

Son en Breugel, 1 september 2020

 

Joost van Gijn
Algemeen Directeur

CONTACT

Telefoon
Emailadres

Postadres

 

0499 846 980
info@ORTEON.nl

Tweelingenlaan 119
5694 VE Son en Breugel

OVERIGE

KVK nummer: 78425719
BTW-nummer: NL 86138 9608 B01
Bank: NL80 INGB 0009 3294 95

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Disclaimer
Pas cookie voorkeuren aan